Yade To


Viguen

زتوگردورم شادم به نسیم موی تو به خیال روی تو
گل سرخ خوشبویی زسر زلفت مویی به برم برجامانده
دل وجانی آزرده به جدایی خوکرده زمن این تنها مانده
شده ای تو چنان آتشکده ای شده ام چوخزان غمزده ای
گل روی توبه خزانم خنده زنم زغمت چوپریشان موی
توام همه شب به خیال روی توام دل غمگین گرنکند یادت چه کنم.
تو امیدی توانتظار منی آرزویی به روزگار منی کس چه
داند چه ها بی توبرمن گذشت قصه ای غم فضا باشد
این سرگذشت کس نداند ماجرای دل من کس نخواند قصه های دل من.