Yade Oon Roozha


Lyrics by: Vahid Adabi
Mohammad Nouri

بهم می‌گفتی که می‌خوای همیشه با من بمونی
منو چو یک شعر قشنگ هر جا که رفتی بخونی
بهت می‌گفتم نمی‌خوام یه روز ازم جدا بشی،
به‌روی دست هر کسی،انگشتر طلا بشی،آآآآآی
یاد اون روزها بخیر، یاد اون حرفها بخیر
یاد اون روزها بخیر، یاد اون حرفها بخیر
لالالا....لالا....لالا....لالای
از اون همه روزهای خوب امروز برامون چی ‌مونده؟
ببین جفای زمونه،مارو به کجا کشونده!
از اون همه حرفای خوب امروز برامون چی ‌مونده؟
جدامون کرده زندگی داغ به دلمون نشونده
یاد اون روزها بخیر،یاد اون حرفها بخیر
یاد اون روزها بخیر،یاد اون حرفها بخیر
آآآآ.
بهم می‌گفتی که می‌خوام اگر یه روزی نبودم
منو فراموش نکنی،یادت باشه من کی بودم
بهت می‌گفتم که می‌خوام مثل دو تا کفتر باشیم؛
هر جا می‌ری سایه‌ت باشم از دنیا بی خبر باشیم؛
آآآآآه
یاد اون روزها بخیر، یاد اون حرفها بخیر
یاد اون روزها بخیر، یاد اون حرفها بخیر
لالا....لالا....لالا
از اون همه روزهای خوب امروز برامون چی ‌مونده؟
ببین جفای زمونه،مارو به کجا کشونده!
از اون همه حرفای خوب امروز برامون چی ‌مونده؟
جدامون کرده زندگی داغ به دلمون نشونده
یاد اون روزها بخیر،یاد اون حرفها بخیر
یاد اون روزها بخیر،یاد اون حرفها بخیر