To Barooni To Aftabi


Ramesh

تو بارونی تو بارونی
ببار که باغم بکنی
تو آفتابی تو آفتابی
بتاب که داغم بکنی
تو می تونی با یک نگاه
دلها رو بی تاب بکنی
هزار هزار ستاره رو
از خجالت آب بکنی
کویر خشک تشنه رو
سیراب سیراب بکنی
تو بارونی تو بارونی
ببار که باغم بکنی
تو آفتابی تو آفتابی
بتاب که داغم بکنی

روز و شب زنجیری ها آفتاب و مهتاب نداره
چشمه چشمها بخدا خشکیده و آب نداره
دلی که منتظر باشه خواب نداره خواب نداره
تو بارونی تو بارونی
ببار که باغم بکنی
تو آفتابی تو آفتابی
بتاب که داغم بکنی

تو می تونی کلید باشی
قفل درها رو وا کنی
پاهای پینه بسته رو
از زنجیرها جدا کنی
تو می تونی برکه ها رو دریا کنی دریا کنی
تو بارونی تو بارونی
ببار که باغم بکنی
تو آفتابی تو آفتابی
بتاب که داغم بکنی

تو می تونی اگه بخوای
قیامتی برپا کنی
کبوترهای خسته رو
از قفسها رها کنی
تو می تونی دیو شبو رسوا کنی رسوا کنی
تو بارونی تو بارونی
ببار که باغم بکنی
تو آفتابی تو آفتابی
بتاب که داغم بکنی