Tasviri Dar Khial


Lyrics by: Touraj Negahban
Parvin

عشق من برتر از اندیشه خود
در خیال از تو بتی ساخته ام
داده ام پیکر زیبای تو را تو را تو را
آن چنان جلوه که نشناخته ام
چون دریا توفان زا دو چشمت آفریدم
سیه نقشی از شبها ز گیسویت کشیدم
به لبهای تو نقشی برتر از افسانه دادم
ز مینا مستی از گل رنگ و بو در آن نهادم
به لبهای تو نقشی برتر از افسانه دادم
ز مینا مستی از گل رنگ و بو در آن نهادم
به خیالی که بوده ام
بت خود را ستوده ام
گر دیدی خسته جان شدم
ناتوان شدم
در پیت به هر طرف دویدم
پی آن نقش آرزو همه جا رو نموده ام
من از جان
می پرستم آن نقش جاودان
کز تو در خیال خود آفریدم
عشق من برتر از اندیشه خود
در خیال از تو بتی ساخته ام
داده ام پیکر زیبای تو را تو را تو را
آن چنان جلوه که نشناخته ام
چون دریا توفان زا دو چشمت آفریدم
سیه نقشی از شبها ز گیسویت کشیدم
به لبهای تو نقشی برتر از افسانه دادم
ز مینا مستی از گل رنگ و بو در آن نهادم
به لبهای تو نقشی برتر از افسانه دادم
ز مینا مستی از گل رنگ و بو در آن نهادم