Tasnif Segah_2


Salar Aghili

بگردان ساقیا جام لبالب
بیاموز از فلک دور دمادم
اگر دانی که دنیا غم نیرزد
به روی دوستان خوش باش و خرم
غنیمت دان اگر دانی که هر روز
ز عمر مانده روزی می​شود کم
ز عمر مانده روزی می​شود کم
برو شادی کن ای یار دل افروز
چو خاکت می​خورد چندین مخور غم
برو شادی کن ای یار دل افروز