Shirin


Mansour

شیرین تر از این نیست شیرین تر از این یار
داغو به دلم بست چشمای همین یار
دلبر دلمو برد تا هر جا دلش خواست
این دلبر شیرین شیرینتر از یاس
شیرین شیرینه یار
شیرین شیرینه یار
من عاشقمو تو از خداته
این عاشقی از خیر چشاته
تا دل دادمو دور تو گشتم
از خیر همه دنیا گذشتم
شیرین شیرینه یار
شیرین شیرینه یار
از سر تا پا نازه
این قد وقواره
این صورت ماهو کی دیده ستاره
از پا قدم یار روزگار رقم خورد
یار اومد و با عشق خوشبختی رو اورد
شیرین تر از این نیست
شیرین تر از یار
داغو به دلم بست چشمای همین یار
دلبر دلمو برد تا هر جا دلش خواست
این دلبر شیرین شیرینتر از یاس
شیرین شیرینه یار شیرین شیرینه یار