Sheshe Delam


Sima Bina

در دیده به جای خواب ، آب است مرا
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده
زیرا که به دیدنت شتاب است مرا
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده
گویند بخواب تا بخوابش بینی
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده
ای بی خبران چه وقت خوابست مرا
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده (2)
ای لاله تو هم رنگ رخ یار منی
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده
ای غنچه تو چون دو بال دلدار منی
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده
ای ماه اگر مث شکر خنده کنی
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده
گویم که نگار شه بازار منی
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده (2)
بلبل به سر چشمه چکار آمده ای
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده
یا تشنه شدی یا به شکار آمده ای
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده
نی تشنه شدی نی به شکار آمده ای
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده
دیوانه شدی دیدن یار آمده ای
یا مولا دلم تنگ اومده ، شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده(3)