Shahrzad Ghasegou


Googoosh

آن زمان ها در دل شب های خویش
کاخ عشق و آرزویی داشتم
در درون قصر رویاهای خود
شهرزاد قصه گویی داشتم
گفت و گو با ماه رویی داشتم
آه تا او بود و آن گفتار او
زنده گی با قصه ها پیوسته بود
چشم تا بگشودم از رویای خود
آن پرستو از برم پر بسته بود ...