Salma


Fataneh

سلما ٬ دختر دریا ها
زیبا ٬ شرقی رویا ها
تنها ٬ عاشق فردا ها
بی ما ٬ مگذر از صحرا ها
سبزه ، روی زیبا
در این بی رنگی ها
با من بگذر از این تنهایی
بگذر از تنهایی
از این بی فردایی
که تو خود خورشید فردایی
آه ، آه ، آه ، آاااه
آه ، آه ، آه ، آاااه
سلما٬دختر دریا ها
زیبا ٬ شرقی رویا ها
تنها٬عاشق فردا ها
بی ما٬مگذر از صحرا ها
سبزه ، روی زیبا
در این بی رنگی ها
با من بگذر از این تنهایی
بگذر از تنهایی
از این بی فردایی
که تو خود خورشید فردایی
سلما ، می بری با خود دل ها
زیبا ، همنشینی با گل ها
غوغا ، می کنی هر سو بر پا
با تو ، می زنه قلب دنیا
تو ای که آغاز من
هوای پرواز من
به حرمت ساز من
بگذر از طوفان ها
بگذر از باد و باران
به عشق نو بهاران
شاید بگیره پایان دلتنگی ها