Raze Del


Viguen

می رقصد همه شب با آهنگ نسیم تصویر تو
در نگاهم نور خاطره ها تابد باردگر
در این شبهای سیاهم هر شب به مستی
ساز دل من آرد به لبها راز دل من آن
یادگارم گمگشده دگر در خاطره زمانه
در این شب غم تنها شده ام با عشق
جاودانه باشد همه شب چشمم به رهت شاید
یک شب بیایی تا خنده زند بر چهره ما
گلهای آشنایی هر شب به مستی ساز دل من
آرد به لبها راز دل من می رقصد همه
شب باآهنگ نسیم تصویر تو در نگاهم
نور خاطره ها تابد بار دگر دراین شبهای
سیاهم هر شب به مستی ساز
دل من آرد به لبها راز دل من