Parishan


Parvin

یا رب مرا یاری بده
تا خوب آزارش کنم
هجرش دهم زجرش دهم
خارش کنم زارش کنم

از بوسه های آتشین
وز خنده های دل نشین
صد شعله در جانش زنم
صد فتنه در کارش کنم