Pareshan


Sima Bina

پریشان امان امان امان امانه پریشان روزگارانه
پریشان جمع یارانه پریشان
بگو باران و طوفانه
شکسته هرچه حیرانه
از آبادی به ویرانه کجا
سردربیابان کجا
تنها پریشان و حیران
پریشان
کجا رفتی که راهی نیست
ستاره رقص ماهی نیست
کبوترهای تنها را
نشان از آب چاهی نیست
پریشان عاشقم
عاشق پریشان
چراغی روی بامی کو
و زاغی کو
درختی کنج باغی کو
گل از بلبل جدا مانده
غریب از آشنا مانده
پریشان
پریشان روزگارانه
پریشان جمع یارانه
بیابانه و ویرانه
ببین آغوش جانانه پریشانه
دل من ازکه میترسی
ازکه میترسی
صدای پای اسبانه
صدای پای اسبانه
ویا وهم بیابانه
پریشان
اگرچه شهر ویرانه
پریشان جمع یارانه
دوای درد و حل ما
امید وصل جانانه و یارانه
پریشان امان امان امان امانه پریشان
پریشان امان امانه
پریشان روزگارانه
پریشان امان امان امان امانه پریشان جمع یارانه
پریشان
پریشان