Panah


Sattar

ای دل نجاتت دادم
آب حیاتت دادم
در زیر سایه عشق
بردم غذا بت دادم
بردم پناهت دادم
{ستار}
به شب نا مرادی دل
دارم رنگ سحر می بینم
بخت گمشده خودمو
توی پاشنه در می بینم
از وقتی به هم رسیدیم
تو زندگیم اثر می بینم
دنیا رو به همت عشق
دارم زیرو زبر می بینم
آخه چه اتفاقی رخ داده خدا می دونه
شک ندارم پای یه عشقی در میونه
شک ندارم پای یه عشقی در میونه
{صدای گروه}
ای دل نجاتت دادم
آب حیاتت دادم
در زیر سایه عشق
بردم غذا بت دادم
بردم پناهت دادم
{ستار}
گلای خشک و آب میدم
ساقه گل شکسته رو
به تکیه گاهش تاب میدم
با گلا مهربون شدم
کلی شیرین زبون شدم
دنیارو بهتر می بینم
ماه رو قشنگتر می بینم
همدل عاشقون شدم
فاتح آسمون شدم
برای پر کشیدنا
خودمو سبک تر می بینم
آخه چه اتفاقی رخ داده خدا می دونه
شک ندارم پای یه عشقی در میونه
شک ندارم پای یه عشقی در میونه
{صدای گروه}
ای دل نجاتت دادم
آب حیاتت دادم
در زیر سایه عشق
بردم غذا بت دادم
بردم پناهت دادم
{ستار}
گلای خشک و آب میدم
ساقه گل شکسته رو
به تکیه گاهش تاب میدم
با گلا مهربون شدم
کلی شیرین زبون شدم
دنیارو بهتر می بینم
ماه رو قشنگتر می بینم
همدل عاشقون شدم
فاتح آسمون شدم
برای پر کشیدنا
خودمو سبک تر می بینم
آخه چه اتفاقی رخ داده خدا می دونه
شک ندارم پای یه عشقی در میونه
شک ندارم پای یه عشقی در میونه
{صدای گروه}
ای دل نجاتت دادم
آب حیاتت دادم
در زیر سایه عشق
بردم غذا بت دادم
بردم پناهت دادم