Ojaghe Sard (English: Cold Oven)


Lyrics by: Nima Youshij
Ahmadreza Ahmadi
Mohammad Nouri

مانده از شب های دورادور
بر مسیر خامش جنگل
سنگ چینی از اجاقی خرد
اندرو خاكستر سردی
همچنان كاندر غبار اندوده اندیشه های من
ملال انگیز
طرح تصویری
در آن هر چیز.
داستانی
حاصلش دردی.
روز شیرینم كه با من آتشی داشت
نقش نا همرنگ گردیده
سرد گشته
سنگ گردیده
با دم پاییز عمر من
كنایت از بهار روی زردی
مانده از شب های دورادور
بر مسیر خامش جنگل

Ojaghe Sard (Cold Oven) from album: In a Cold Winter Night


Add MP3 $0.99


2010-05-10 03:34:44