Nazanin


Parvin

از من این جوانی بر تو مژدگانی
تا صد مژده بخشد یک لبخند تو
رنگ لاله داری زیبا چون بهاری
شاد از آنکه دارم دل در بند تو
نازنینا در بهاران ژاله بر گلها چون ریزد
بوی‌ عشق از آن برخیزد
شوق تو در دل انگیزد
ای که در دلها جا داری
جلوه بخش هر گلزاری
از من این جوانی بر تو مژدگانی تا صد مژده بخشد یک لبخند تو
رنگ لاله داری زیبا چون بهاری شاد از آنکه دارم دل در بند تو