Narme Narme


Nahid

سیا نرمه نرمه
سیا توبه توبه
سیا نرمه نرمه
سیا توبه توبه
سیا خیلی جونه سیا
سیا مهربونه سیا
سیا ملعمانه سیا
سیا زعفرانه سیا
سیا نرمه نرمه
سیا توبه توبه
سیا نرمه نرمه
سیا توبه توبه توبه توبه
سیا رفسواهه سیا
همه دوخت جا هه سیا
سیا رفسواهه سیا
همه دوخت جا هه
سیا نرمه نرمه
سیا توبه توبه
سیا نرمه نرمه
سیا توبه توبه
سیا خیلی جونه سیا
سیا مهربونه سیا
سیا ملعمانه سیا
سیا زعفرانه سیا
سیا نرمه نرمه
سیا توبه توبه
سیا نرمه نرمه
سیا توبه توبه
سیا جون دلربا
سیا دوخت نا خدا
سیا دندونش طلا
سیا سیا سیا سیا....
سیا جون دلربا
سیا دندونش طلا
سیا خواطرش عزیزه
سیا دوخت نا خدا
سیا جون دلربا
سیا دندونش طلا
سیا خواطرش عزیزه
سیا دوخت نا خدا
سیا نرمه نرمه سیا
سیا توبه توبهسیا
سیا نرمه نرمه سیا
سیا توبه توبه توبهتوبه
امام جماعه(ای بله)
نظر شمایه (ای بله)
نبک به گیتی (ای بله)
نجو چکیدو (ای بله)
تقصیر شما است (ای بله)
امام جماعه(ای بله)
نظر شمایه (ای بله)
نبک به گیتی (ای بله)
نجو چکیدو (ای بله)
تقصیر شما است (ای بله)