Najva


Lyrics by: Ardalan Sarfaraz
Rastin

ای غم مقدس عشق ، درد عاشقانه ی من
ای دلیل زنده بودن ، بهترین بهانه ی من
فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه
از شکفتن شقایق تا غروب یک خزونه
فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه
از شکفتن شقایق تا غروب یک خزونه
فاصله بین تو و من ، تو رو داشتن و نداشتن
قصه ی زندگیم اینه ، با تو بودن و نبودن
با تو بودن و نبودن ، قصه ی زندگی من
هر نفس یاد تو بودن ، به تو اما نرسیدن
فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه
از شکفتن شقایق تا غروب یک خزونه
فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه
از شکفتن شقایق تا غروب یک خزونه
با همه دوری دیروز ، دل به امروز تو بستم
اگه فردا هم نباشه ، باز به انتظار نشستم
من هنوز در انتظارم ، انتظار کهنه دارم
تا بهار از تو بیاید ، تن به پاییز می سپارم
فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه
از شکفتن شقایق تا غروب یک خزونه
فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه
از شکفتن شقایق تا غروب یک خزونه