Moudli


Bijan Mortazavi

ساعت ساعت سبز
عاشقانه ست
ساعت سرخ
یه ترانه ست
با تو جهان شعری به شکوه رقص یه پروانه ست
ساعت ساعت سبز
عاشقانه ست
ساعت سرخ
یه ترانه ست
با تو جهان شعری به شکوه رقص یه پروانه ست
تو اینجایی که نورانی شه اسمم
به من برگرده خورشید شبانه
که من دیوانه شم از خواستن تو
جهان شه رنگین کمون شه از ستاره
به من چیزی بده از ماه و شبنم
به من چیزی بگو از ماه و ماهی
صدام کن تا که در باز شه به رویا
که رد شم از شبستان تباهی
تو از چرخش یک رقص
تو خلوت شبانه
یا از متن یک تصویر لبند و دلبرانه
تو از کجا شکفتی
تو از کجای قصه
که شب نیلوفری شه
مثل دنیای قصه

تو جامه دان پر میکنی
من خالی از جان میشوم
یک لحظه در چشمم ببین
ببین چه ویران میشوم
بعد از تو با من چه کنم
با من بی پناه من
کجای شب پنهان شوم
کجای این عاشق شکن
گریه کنم یا نکنم
آخر ماجرا رسید
گریه کنم یا نکنم
قصه به انتها رسید