Mones Shabhaye Man


Lyrics by: Sadi
Alireza Eftekhari

پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من
غم گسار و غم نشین و مونس شبهای من
مونس شبهای من
پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من
غم گسار و غم نشین و مونس شبهای من
مونس شبهای من
ای شنیده وقت وبی وقت از وجودم ناله ها
ای فکنده اتشی درجمله اجزای من
جمله ی اجزای من
جمله ی اجزای من
جمله ی اجزای من
در صدای کوه افتد بانک من چو بشنوی
جفت گردد بانک کوه با نعره هیهای من
جفت گردد بانک کوه با نعره هیهای من
با نعره و هی های من
با نعره و هی های من
ناکهان در ما دیدی در شبی یا بامداد
گویی هم اینک برا بر تارم بالای من
بر تارم بالای من
بر تارم بالای من
امشب از شبهای تنهایست رحمی کن بیا
امشب از شبهای تنهایست رحمی کن بیا
تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای من
تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای من
تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای من
تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای من
تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای من
تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای من