Matne Taraneh Masnavi


Lyrics by: Molana
parisa

گفت معشوقی به عاشق کای فتیٰ
تو به غربت دیده‌ای بس شهرها
گو
گو کدامین شهر از آنها خوش‌ترست
گفت آن شهری که در وی دلبرست
گفت آن شهری که در وی دلبرست
هرکجا تو با منی من خوش‌دلم
گر بود در قعر چاهی منزلم
تو مترسانم ز کشتن زانکه من
تشنهٔ زارم به خون خویشتن
عاشقان را هر زمانی مردنی‌ست
مردن عشاق خود یک نوع نیست