Magar Aya Nemishod


Marzieh

خداوندا چه میشد؟
که بی وفا نمیشد؟
چه میشد آن دلارام
جدا از ما نمیشد؟
خداوندا که در گل جان دمیدی
در او نقش رخ جانان کشیدی
دل دستان سرای گل ستان را
ز عشق گل پریشان آفریدی
مگر آیا نمیشد؟
که بی وفا نمیشد؟
خداوندا چه میشد؟
که بی وفا نمیشد؟
چه میشد آن دلارام
جدا از ما نمیشد؟
خداوندا که در گل جان دمیدی
در او نقش رخ جانان کشیدی
دل دستان سرای گل ستان را
ز عشق گل پریشان آفریدی
مگر آیا نمیشد؟
که بی وفا نمیشد؟
کنون کز دیدن گلشن
شود چشم دلم روشن
نسیم آرد نشان از بی نشان ها
می از بام جهان ریزد
سرور از آسمان ریزد
رود بانگ طرب تا آسمان ها
خداوندا چه میشد؟
که بی وفا نمیشد؟
چه میشد آن دلارام
جدا از ما نمیشد؟
بهار جاودانم
امید بی نشانم
نسیم آیا به من آرد پیامت؟
ندانم ندانم ندانم
بهار جاودانم
امید بی نشانم
نسیم آیا به من آرد پیامت؟
ندانم ندانم ندانم
کنون کز دیدن گلشن
شود چشم دلم روشن
نسیم آرد نشان از بی نشان ها
می از بام جهان ریزد
سرور از آسمان ریزد
رود بانگ طرب تا آسمان ها
خداوندا چه میشد؟
که بی وفا نمیشد؟
چه میشد آن دلارام
جدا از ما نمیشد؟
خداوندا که در گل جان دمیدی
در او نقش رخ جانان کشیدی
دل دستان سرای گل ستان را
ز عشق گل پریشان آفریدی
مگر آیا نمیشد؟
که بی وفا نمیشد؟
ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها