Komak Nemikoneh


Mehrnoush

بهم کمک نمی کنه
نوشتن از نبودنت بهم کمک نمی کنه
هیچ چیزی بعد رفتنت بهم کمک نمی کنه
نشوندنت به معنی عمیق و ناب وازه ها
پیچیدنت به حرم استعاره ها بهم کمک نمی کنه
خط زدن نوشته هام ، سوزوندن ترانه هام بهم کمک نمی کنه
بغض های تلخ بین روز،شب گریه های بی صدام بهم کمک نمی کنه
اینکه به خواب من میای
عاشق خنده هات میشم
این که نو لحظه لحظه ها،جون میگیرم فدات میشم
برگشتن روزای خوب
قصه ی بوی پیرهنت
این که چشامو پس بدی
حتی دیگه اومدنت، بهم کمک نمی کنه