Kabootar (English: Dove)


Pari Zanganeh

کبوتر من
کز کرده ای کنج قفس برای پرواز
تنها به سر داری هوس
کبوتر من

بالت شکسته
با سنگ غیز بچه ها موندی ز پرواز
افتاده ای اکنون ز بام
کبوتر من

برخیز و واکن پر بهر پروازی دگر
میخوانم اکنون برایت آن روزی دگر
کبوتر من
کبوتر من
کبوتر من

Kabootar from album: Carnival of the Animals


Add MP3 $0.99


2011-04-15 13:44:54