Iran Iran


Sattar

دیگر بخدا مام وطن خانه نشین است
ایران من و ما همه جا در تب و کین است
یاهاهاهاها
ای هم وطنان گرد هم آیید که امروز
رخش حرکت عکس زمان پشت به زین است
یاهاهاهاها
دردی نبود دردی نبود سخت تر از دوری میهن
ایران تو بمان غایت مقصود همین است
ایران تو بمان غایت مقصود همین است
یاهاهاهاها
دیگه ندارم طاقت موندن
من این شهر و رها می کنم از درد شبونه
دل موطن من مرده ز بیداد زمونه
ایران ایران سرم روی تن من
نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من
اگه خاک من از دست بره جایی ندارم
دلم می میره از غصه دیگه نایی ندارم
به جز نام تو ای مام وطن ای موطن من
دگر بر روی لبهای خدا وای ندارم
ایران ایران سرم روی تن من
نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من
ایران ایران سرم روی تن من
نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من
هم وطن بی وطن خواهی ماند
گر از این بی تو بازیچه بیگانه شدی
وای دل
چشم دل را بگشا عقل را همسفر خویش نما
ور نه چون بوم تماشا گه ویرانه شوی
وای وای دل ...
ایران ایران سرم روی تن من
نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من
ایران ایران سرم روی تن من نباشه
گر که ویرانه بشه این وطن من