Hass To


Nima Masiha

حس تو فتح غرور و زندگیست
واسه میهنی که بیداره هنوز
شادی عکس شهیدانو ببین
خنده هاشون روی دیواره هنوز
مرز دنیای تو نبض زندگیست
شهر دریایی و آرام جنوب
صدف شکفته خلیج فارس
بندر نخل و پرنده و غروب
پای دیوارای سنگیت اومدیم
دستایی که تکیه گاه ما بودند
کوچه هایی که به دریا رسیدن
خونه هایی که پناه ما بودند
حس تو حس غرور و زندگیست
فهط آغوش تموم قله هاست
حس رویایی آسمون شهر
روی بام وطن پرنده هاست
ما ستاره های دنیای تو ایم
ته چشمای تو ناپدید میشیم
ما رو دیوارا نوشتیم یه روزی
تا دو ساعت دیگه شهید میشیم
ما ستاره های دنیای تو ایم
ته چشمای تو ناپدید میشیم
ما رو دیوارا نوشتیم یه روزی
تا دو ساعت دیگه شهید میشیم