Gonah


Fataneh

نگاه کرده ام من نگاه کرده ام من
به چشم زیبای او به قد رعنای او
نگاه کرده ام من
نگاه کرده ام من
ببیننگاه سوزان با دل من چه ها کرد
زخم زبون مردم زندگیمو فنا کرد
زخم زبون مردم زندگیمو فنا کرد
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه
گناه کرده ام من نگاه کرده ام من
زندگی خودم رو تباه کرده ام من
تباه کرده ام من
میگن تو این زمونه عاشق شدن گناهه
هرکی که عاشق بشه روزگارش تباهه
به هر کجا که رفتم
به هر کجا که رفتم
خیلی چیزا شنیدم
ز دست حرف مردم
یه روز خوش ندیدم
یه روز خوش ندیدم
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه
گناه کرده ام من نگاه کرده ام من
زندگی خودم رو تباه کرده ام من
تباه کرده ام من
گناه کرده ام من
گناه کرده ام من
که گفته ام به یارم دل بتو میسپارم
این دل بیقرارو زسینه در میارم
چو لاله های رنگین به زیر پات میزارم
گوش نکنم به مردم
گوش نکنم به مردم
عاشقو بیقرارم
عاشقو بیقرارم
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه
گناه کرده ام من نگاه کرده ام من
زندگی خودم رو تباه کرده ام من
تباه کرده ام من
تباه کرده ام من
تباه کرده ام من
تبااااه کرده اااام من