Gomshodeh


Nima Masiha

دلم گرفته بی تو چشام دریای خونه
دلم گرفته بی تو نذار گم شم تو رگبار زمونه
دلم گرفته بی تو چشام دریای خونه
دلم گرفته بی تو نذار گم شم تو رگبار زمونه
دلم گرفته بی تو منو به گریه نسپار
دلم گرفته بی تو رهام کن از این زنجیر و دیوار
به مرز شب رسیدم ببین دچار ترسم
کمک کن بگذرم از گیر و دار این جهنم
ببین تو این هیاهو چه بغضی تو گلومه
هنوز مردابی از فریاد و ظلمت روبرومه