Ghahre Bija


Marzieh

قهر کنی گر تو ز من، من نکنم
ناز کنی گر تو به من، من نکنم
بروی گر ز برم باز نیایی چه کنم
گره از مشکل من گر نگشایی چه کنم
قهر کنی گر تو ز من، من نکنم
ناز کنی گر تو به من، من نکنم
بروی گر ز برم باز نیایی چه کنم
گره از مشکل من گر نگشایی چه کنم
بیا بیا ای مه که دلدار منی
مرو مرو ای گل که غمخوار منی
بیا غم دنیا را، دیگر نخوریم
دو روز زندگانی، غنیمت شمریم
ای از قهرت از نازت دل شده دریای خون
کی این کبر را مستی را می کنی از سر برون؟
قهر بیجا مکن دوری از ما مکن
دوری از ما مکن قهر بیجا مکن
قهر بیجا مکن دوری از ما مکن
دوری از ما مکن قهر بیجا مکن
دوری از ما مکن قهر بیجا مکن