Farib


Elaheh

بعد از این دیگر نیامد
بی وفا حتی به خوابم
میشوئ تنهای تنها
می دهم اینسان عذابت (2)
میروی اما به دنیای فراموشی
با غم سردی که میدانم هم آغوشی (2)
کاش از اول من به حالت بی وفا پی برده بودم
تو فریبم داده بودیمن فریبت خورده بودم
راه من از راه تو گشته جدا
دارم از تو من شکایت با خدا
ترک جانم کرده ای جانا چرا
بی وفایی بی وفایی بی وفا