Farib


Lyrics by: Hafez
Dariush

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟
گوئیا باور نمی دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند