Eshtebah


Fataneh

چه آسان می گریزی از نگاهم
نمی دانم که بخشیدی گناهم
تو در آغاز راه و من تمامم
به سوگندی ببخش این اشتباهم
بیا از بند تنهایی رها شیم
از این شبهای بارانی جدا شیم
به یاد خاطرات تلخ و شیرین
به لبخندی برای هم فدا شیم
تو ای خورشید عشق پاک فردا
تو با من هم رهی در خواب و رویا
از اینجا تا ابد من رهسپارم
تو را دست خدا من می سپارم
بیا از بند تنهایی رها شیم
از این شبهای بارانی جدا شیم
به یاد خاطرات تلخ و شیرین
به لبخندی برای هم فدا شیم
چه آسان می گریزی از نگاهم
نمی دانم که بخشیدی گناهم
تو در آغاز راه و من تمامم
به سوگندی ببخش این اشتباهم
بیا از بند تنهایی رها شیم
از این شبهای بارانی جدا شیم
به یاد خاطرات تلخ و شیرین
به لبخندی برای هم فدا شیم