Eshghe Abadi


Viguen

یک عمر با چه زحمت عشقت به دل سپردم
اسرار عشقمون هرگز جایی نبردم
یک عمر باچه زحمت عشقت به دل سپردم
اسرارعشقمون هرگزجایی نبردم
شاید دوباره روزی دست تورو بگیرم
تا مرگ با تو باشم کنار تو بمونم
بمونم تا بمیرم
می دونم رفتن توفقط گناه من بود
تو هم خبرنداشتی سدی تو راه من بود
بارفتن تو من هم چون خونه گم کرده ای
مثل پرنده های آشیونه گم کرده ای
ازدوستان ویاران از زندگی بریدم
ازشاخه ای به شاخه هراسان می پریدم
شایددوباره روزی دست تورو بگیرم
تا مرگ با تو باشم کنارتو بمونم
بمونم تا بمیرم
حالا که برگشته ای حلال مشکلم شو
مثل روزای قدیم همدم وهمدلم شو
حالا که برگشته ای حلال مشکلم شو
مثل روزای قدیم همدم وهمدلم شو
بگذارتاببندیم عهدووفای دیگر
این بارزندگیمون داره صفای دیگر
بگذار تا ببندیم عهدووفای دیگر
این بارزندگیمون داره صفای دیگر
بیاکه ما تاابددست همو بگیریم
با هم زنده باشیم کنارهم بمونیم
بمونیم تا بمیریم
بیاکه ما تاابد دست همو بگیریم
با هم زنده باشیم کنار هم بمونیم
بمونیم تا بمیریم