Ehsas Zan


Lyrics by: Hoda
Shohreh

تو کوچه مون صدای تو
صدای خنده های تو
دیگه شنیده نمی شه
رفتی برای همیشه
چشمات برام یه قصه گفت
یه قصه از یه غصه گفت
یه قصه از جدائی ها
آخر آشنائی ها
گفتی قفس تنگ برات
گفتی هوای تازه نیست
خونه برات اندازه نیست
گفتی دیگه خسته شدی
طاووس پر بسته شدی
گفتی که آغاز می خوای
سرود پرواز می خوای
می خوای بری به اوجها
رو بال نرم موجها
گفتی که عشق من کمه
حرفهام برات پر از غمه
تو سینه قلب من شکست
رو بوم دل غروب نشست
انگار دارم خواب می بینم
مهتابو رو آب می بینم
چگونه باور بکنم
غصه رو از بر بکنم
عطر تنت تو خونه نیست
تو زندگیم بهونه نیست
حتی دیگه نمی تونم
زلفمو شونه بکنم
گل روی موهام بزنم
یا حتی حس کنمزنم
عکست هنوز رو طاقچمه
انگار باهام حرف می زنه
اما نمی دونه دارم
از غصه دیوونه می شم
خدا کنه صدای من
صدای گریه های من
یه روز به گوشت برسه
بهت بگه دیگه بسه
پرنده جون بیا خونت
بیا توی آشیونت
جفتت هنوز منتظره
چشماش همیشه به دره
جفتت هنوز منتظره
چشماش همیشه به دره