Delam Inja Delam Onja


Maziar

دلم اینجا
دلم آنجا
دلم هر گوشه دنیا
دلم هر جا که می‌افتد شهید تازه‌ای از پا
تو ای در هر کجای این جهان زخم ستم خورده
تو ای بار هزاران سال را بردوش خود برده
بتی گل کرده در آوازهای من برای تو
دل من قطره قطره می‌چکد از زخم‌های تو
دلم اینجا
دلم آنجا
دلم هر گوشه دنیا
دلم هر جا که می‌افتد شهید تازه‌ای از پا
شما ای پرتو ایمان چراغستان شبهاتان
شما ای وازه‌های آسمانی زیر لبهاتان
صدایم را به آواز شما پیوند خواهم زد
به فردای سرافراز شما لبخند خواهم زد
دلم اینجا
دلم آنجا
دلم هر گوشه دنیا
دلم هر جا که می‌افتد شهید تازه‌ای از پا