Dedan Yar


Sima Bina

به قربون دم دروازه میشم ، واو دلبر
صبا مزار می رم جان دلبر ، دیدن یار می رم
صدایت می شنوم ایستاده می شم ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
صدایت می شنوم از دور و نزدیک ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
مثال غنچه ی گل تازه می شم ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
واو لیلی صبا مرغزار می رم جون لیلی ، دیدن یار می رم (2)
قسم خوردم به دیدار عزیزت ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
به اون چشمای سیای سرمه ریزت ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
سر از سودای عشقت بر ندارم ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
که تا خونم به دامانت بریزه ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
واو لیلی صبا مرغزار می رم جون لیلی ، دیدن یار می رم (2)
سر کوی بلند فریاد کردم ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
علی شیر خدا را یاد کردم ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
علی شیر خدا یا شاه مردان ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
دل ناشاد ما را شاد گردان ، واو دلبر
صبا مزار می رم جون دلبر ، دیدن یار می رم
واو لیلی صبا مزار می رم جون لیلی ، دیدن یار می رم (2)