Daricheh


Lyrics by: Ardalan Sarfaraz
Mansour

یك دریچه برای رفتن
یك دریچه برای دیدن
یك دریچه برای پرواز
پرزدن رفتن و پریدن
از ته درهای تردید
یك دریچه بسوی خورشید
یك نفس بال و پركشیدن
یك افق روبروی خورشید
از همه عالم و همه كس
یك دریچه برای من بس
از همه عالم و همه كس
یك دریچه برای من بس
یك دریچه برای رفتن
درهوای تو پركشیدن
از سرانجام قصه ی من
تا سرآغاز تو رسیدن
یك دریچه برای آواز
یك بهانه برای آغاز
یك غزل ازتو برلب من
مرهم زخم برتن ساز
از همه عالم و همه كس
یك دریچه برای من بس
از همه عالم و همه كس
یك دریچه برای من بس
خسته ازاین همه شكایت
این همه قصه و روایت
تشنه ام تشنه نهایت
یك دریچه می خوام به هجرت
یك دریچه می خوام به هجرت
تا سر قله ی زیارت
جاده ی تا حضور حضرت
روبه آیین و حقیقت
از همه عالم و همه كس
یك دریچه برای من بس
از همه عالم و همه كس
یك دریچه برای من بس