Child Of Tommarow


Pouya

خیزو سنگی زن کنون بر جام شب
برکشن اندیشه های خام شب
طفل فردا شنگو شوخو بیخیال
شیر افیون میمکد از بام شب
دست سردو ساکتو متروک شب
همچو ماری میخزد بر بام شب
دستی افشانو شکن ایوان شب
بگسلان دیوارو دارو دام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
چند ریزدشب به رگهام ظلمتش
ریزاهی تلوش در کام شب
سایه وحشت به ما افکنده است
چند باید زیست در اوهام شب
دستی افشانو شکن ایوان شب
بگسلان دیوارو دارو دام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب