Che Shabi Che Mahi Che Havayee


Lyrics by: Karim Fakour
Parvin

چه شبی چه مهی چه هوایی
چه هوای خوشی چه صفایی
همه جا ز طرب شده غوغا
چه خوش آن که تو هم به درآیی
چه شکوهی چه غروری
چه نشاطی ، چه نشاطی چه سروری
تو بیا بنشین به سرایم
که نوای طرب بسرایم
نخورم در این ، شب رویایی
غم مهجوری ، غم تنهایی
که پر از می باشد جامم
که بُود دنیا بر کامم
دنیا شد بر کامم

چه شبی چه مهی چه هوایی
چه هوای خوشی چه صفایی
همه جا ز طرب شده غوغا
چه خوش آن که تو هم به درآیی
یارب گویم شکرِ تو را
قلب ما باصفا ، شد
بزمی شوق آفرین ،
جشنی خرم به پا شد
بزمی شوق آفرین ،
جشنی خرم به پا شد
دل باصفا شد
جشنی به پا شد
دل باصفا شد

چه شبی چه مهی چه هوایی
چه هوای خوشی چه صفایی
همه جا ز طرب شده غوغا
چه خوش آن که تو هم به درآیی
چه شکوهی چه غروری
چه نشاطی ، چه نشاطی چه سروری
تو بیا بنشین به سرایم
که نوای طرب بسرایم

تو بیا بنشین به سرایم
که نوای طرب بسرایم