Cat Man


Black Cats Band

نیمه شبا كه سایه ها
جون می گیرن تو كوچه ها
صدا می یاد از اون دورا
از این ور و از اون ورا

خشخش پای گربه ها
تو خرابه ها تو ویرونه ها
از پشت دیوار خونه ها

cat man

شهر خالی از برو بیا سر و صدا
سوزهء باد تنها صدا توی هـــوا
وقته اومد نه گربه سیاه

كت من : كه بی رغیبه
كت من : یه رفیقه
كت من : شبا بیداره
كت من : آروم نداره
كت من : بی نیازه
كت من : یكه تازه
كت من : تن سیاه

cat man

نیمه شبا كه سایه ها
جون می گیرن تو كوچه ها
یواش یواش شب همه جا
پر میشه از گربه سیا

اون كه یاره غمخواره
میتونه بمونه
اگه یاره وفا داره
كت من هواشو داره

اون كه یار نیست غمخوار نیست
بهتره بدونه
اگه خوابه یا بیداره
به چنگه كتی گرفتاره

نیمه شبا كه سایه ها
جون می گیرن تو كوچه ها

كت من : كه بی رغیبه
كت من : یه رفیقه
كت من : شبا بیداره
كت من : آروم نداره
كت من : بی نیازه
كت من : یكه تازه
كت من : تن سیاه
cat man

وحشت و ترسه گربه ها
خوابه شبو گرفته از چشها
از چشمــای آدم بــدا
از موش صفتای آدم نما
موش ای هفت رنگ
مـوزیــه پــر نیـــرنــگ
با گربه ها شوخی نكن
گربــه ها شوخی ندارن
نسل موشـو یكی یكی
از رو زمین بر میدارن
حرف ما رو گوش كن
حلقه ء دو تا گوش كن

اون كه یاره غمخواره
میتونه بمونه
اگه یاره وفا داره
كت من هواشو داره

اون كه یار نیست
غمخوار نیست بهتره بدونه
اگه خوابه یا بیداره
به چنگه كتی گرفتاره

نیمه شبا كه سایه ها
جون می گیرن تو كوچه ها
صدا می یاد از اون دورا
از این ور و از اون ورا

خشخشه پای گربه ها
تو خرابه ها تو ویرونه ها
از پشت دیوار خونه ها

كت من : كه بی رغیبه
كت من : یه رفیقه
كت من : شبا بیداره
كت من : آروم نداره
كت من : بی نیازه
كت من : یكه تازه
كت من : تن سیاه