Bovad Aya


Marzieh

بود آیا که در میکده ها بگشایند
گره از کار فروبسته ی ما بگشایند

بود آیا که در میکده ها بگشایند
گره از کار فروبسته ی ما بگشایند
بگشایند بگشایند بگشایند

اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند
دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

بود آیا که در میکده ها بگشایند
گره از کار فروبسته ی ما بگشایند
بگشایند بگشایند بگشایند

در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه ی تزویر و ریا بگشایند

بود آیا که در میکده ها بگشایند
گره از کار فروبسته ی ما بگشایند
بگشایند بگشایند بگشایند