Bi Khabi_Asef


Sattar

پر است خواب ندیده ، باغی از شعر رسیده
سردم است آه کشیده ، رها زی از همه بریده
رمه ای از خود رمیده ، تشنه ی شیر سپیده
مستم از بغض رفاقت ، تندم از عطر سخاوت
تندم از نغز ترانه ، سوزم از شعر ضیافت
رودی از موج جماعت ، خنده ای تا بی نهایت
همه ام زخم همیشه ، برجی از سنگم و شیشه
پرم از کاخ شکسته ، تیشه ام تیشه به ریشه
موجم از اوج پرستو ، داغم از چراغ جادو
پرم از دیو و پریچهر ، پرم از کمند کیسو
پرم و چه خالی از تو ، پر و خالی هردو هردو
همه ای بی همه ی تو ، تو عشقت از این همه پر شد

**********

زیر این آوار آواز ، رو به این تالار بی ساز
پایه ای در راه بی دم ، باسه ی من پاشو دل باز
تشنه ایآبی ترین باش ، خسته از خواب زمین باش
تازه شو از حس بودن ، نازنین تو این چنین باش
پرم و چه خالی از تو ، پر و خالی هردو هردو
همه ای بی همه ی تو ، تو عشقت از این همه پر شد

**********

زیر این آوار آواز ، رو به این تالار بی ساز
پایه ای در راه بی دم ، باسه ی من پاشو دل باز
تشنه ایآبی ترین باش ، خسته از خواب زمین باش
تازه شو از حس بودن ، نازنین تو این چنین باش
پرم و چه خالی از تو ، پر و خالی هردو هردو
همه ای بی همه ی تو ، تو عشقت از این همه پر شد