Bekodam


Dariush

بکدام مذهبست این، بکدام ملتست این
که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی؟
بطواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند
که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟
به قمارخانه رفتم، همه پاکباز دیدم
چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی
در دیر میزدم من، که یکی ز در درآمد
که درا، درا، عراقی که تو هم از آن مایی