Bar Safar


Fataneh

نبند بار سفر رو داره گریه ام میگیره
با رفتن عزیزش دل ادم میگیره
نمیگذارم نمیگذارم نمیگذارم بری
به مردنم پس از رفتن تو آیا حاضری
به مردنم پس از رفتن تو آیا حاضری
بمون با من بمون با من که بی تو مرده ام
منی که لحظه ها رو بی تو غصه خورده ام
از آن روزی که مهرت رو به دل انداخته ام
من از عشقت واسه خودم خدایی ساخته ام
پس از تو رنج تنهایی را حس میکنم
پس از تو مرگ زیبایی راحس میکنم
من اکنون در کنار تو خوشبخت عالمم
پس از تو درد جدایی را حس میکنم
نبند بار سفر رو داره گریه ام میگیره
با رفتن عزیزش دل ادم میگیره
نمیگذارم نمیگذارم نمیگذارم بری
به مردنم پس از رفتن تو آیا حاضری
به مردنم پس از رفتن تو آیا حاضری