Bagh Banafsh


Rastin

شب من عطر تو داره تو رو باز یادم میاره از در و دیواره دنیا عطر یاد تو می باره
از همه جا و هر نفس یاد تو می بارد و بس باغ بنفشه ها هنوز یاد تو را دارد و بس پشت دریچه های شب در بالا در هوای شب یاد تو پرسه می زند هر گوشه و هر جای شب گناه گل ها رو ببخش عطر تو دزدین اگر نسیم شب مقصر است که از تو می دهد خبر
از همه جا و هر نفس یاد تو می بارد و بس باغ بنفشه ها هنوز عطر تورا دارد و بس
گناه گل ها رو ببخش جسارت ماه رو ببخش دنیا پر از حضور توست گناه دنیا رو ببخش حضور تو همیشگیست نرفته ای از دل و دست میان ما پلی که بود در غیبت تو نشکست نمی توان هنگام شب خوابید و خوابت را ندید در فکر پرسه های روز به خانه ی تو نرسید نمی شود تو را نگفت نمی توان تو را ندید بر دفتر خاطره ها خط فراموشی کشید
از همه جا و هر نفس یاد تو می بارد و بس باغ بنفشه ها هنوز عطر تو را دارد و بس ..
.