Avaz Tar


Lyrics by: Dr. Mohammadreza Shafiei
Salar Aghili

در اینجا کس نمی فهمد زبان صحبت ما را
در اینجا کس نمی فهمد زبان صحبت ما را
مگر آیینه در یابد حدیث حیرت ما را
مگر آیینه در یابد حدیث حیرت ما را
نهانی با خیالت بزم ما ، آینه بندان بود
نهانی با خیالت بزم ما ، آینه بندان بود
به هم زد دود آه دل ، صفای خلوت ما را
به هم زد دود آه دل ، صفای خلوت ما را