Arezou Daram


Ehsan Khajeh Amiri

آرزو دارم که باز آن روی زیبا را ببینم
آن سرو آن سیما وآن بالای رعنا را ببینم
پیش پای خویش را آسان نمی بینم کجایی ؟
ای چراغ زندگی تا عرش اعلی را ببینم
با من وحشی نمی دانم چه کردی کین زمان من
بهر دیدار تو خواهم جمله دنیا را ببینم
رخصتم ده تا نهان از مردمان آیم به سویت
وآن اشارت های گرم و عشرت افزا را ببینم

تیتراژ سریال در مسیر زاینده رود