Areh Mitooni


Amir Tajik

آره می تونی بگیری حتی چشم منو از من
حتی بی این که بپرسی اول اسم منو از من
اون شب زیر نم نم بارون دستای تو تو دست من بود
گریه می کردی تو پریشون سرت روی زانوی من بود
می رفتی که رها بشیم از همدیگه جدا بشیم
گریه دیگه فایده نداشت رفت و منو تنها گذاشت
چه کنم با دل خسته همه درها شده بسته
توی این دور و زمونه چه کنم دلم شکسته

Areh Mitooni from album: Scent of Yesterday 29


Add MP3 $0.99


2014-11-09 21:23:43


Areh Mitooni from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.49


2014-10-25 23:45:26