Aman Az


Lyrics by: Shahyar Ghanbari
Dariush

امان از راه بی عابر
امان از شهر بی شاعر
امان از روز بی روزن
امان از این همه ره رهزن
امان از باد بی باده
امان از سرو افتاده
امان از تیغ بی دردان
به جای بوسه بر گردن
امان از سایه ی بی سر
بر این درگاه درد آور
امان از ناتمام تو
امان از ناتمام من
امان از شعله ی آخر
هجوم باد و خاکستر
که از پروانه ی پر پر
اجاق شب نشد روشن
امان از روز بی دریا
امان از شام مرگ آور
امان از جای صد دشنه
میان چین پیراهن
ببار ای خوب دیروزی
بر این بازار خود سوزی
که این غمخانه ی بی می
ندارد آب مرد افکن
برقصانم غزلبانو
بچرخانم غزلبانو
میان گفتن و خفتن
میان ماندن و رفتن