Akse Ghoroub


Mani Rahnama

روبرو عکس غروب یاذ خاطرات خوب
هجرت پرنده ها از شمال رو به جنوب
رو تن لخت درخت خالی تن پوش برگ
روی سینه زمین زخم طوفان و تگرگ
صدای زنده باد صدای بغض و سکوت
قصه همیشگی قصه برگ و سقوط
فصل دلتنگی تو فصل تنهایی من
تو غروب لحظه ها باز دوباره گم شدن
برای عبور من از تو مسلخ خزون
دست خستمو بگیر همسفر ای نیمه جون