Age Ye Jo Shans Dashtim


Farhad

خدا گذاشت زور تو بازوامون
تا از اونا نون درآد برامون

اگه یه جو شانس داشتیم
زور توی جیبامون می­ذاشتیم

با یه جو شانس ، با یه جو شانس
ما تو این دنیا هیچ غمی نداشتیم

شراب که از اون لولیم تو این دنیا
وقتی خوردیم نیستیم دیگه سر پا

اگه یه جو شانس داشتیم
ما رو شراب اثر می­ذاشتیم

با یه جو شانس ، با یه جو شانس
ما تو این دنیا هیچ غمی نداشتیم

راه تنگ می­شد رفتن با
بود اگه یه جو شانس می­دویدی اونجا

هر مرد باید یه روزی زن بگیره
چون که بی­زن کارا پیش نمی­ره

اگه یه جو شانس داشتیم
تو این کارم شیرین می­کاشتیم

دشمنت هر کی بود تو این دنیا
با یه جو جوربوزه می­بری اون دنیا

خدا می­گه کمک بکن به مردم
ولی با شانس داری باز می­شی گم

اگه یه جو شانس داشتیم
پا روی دوش همه می­ذاشتیم

بچه­هامون باید بدیم نون
جون می­کنیم تا نون بدیم بهشون

هر کی زن داشت باید بسازه با زنش
اگه باشه زشت یا زیبا زنش

اگه یه جو شانس داشتیم
با هر زنی قرار می­ذاشتیم